Sport Academy
Javorová Alej
Chorvátsky Grob

Aktuálne

Ponuka tréningov

všeobecná Pohybová príprava - DAJME SPOLU GÓL

PRE DETI: predškoláci, prváci druháci

Pohybové aktivity  pre chlapcov a dievčatá ZŠ s MŠ Javorová Alej

zamerané na všestrannú pohybovú prípravu
1 krát do týždňa / 1 hod
Utorok od 16:00 do 17:00 – Predškoláci, prváci, druháci
alebo
Štvrtok od 16:00 do 17:00 – predškoláci, prváci, druháci

POHYBOVÁ PRÍPRAVA - atletIKA

PRE DETI: od 8 do 14 rokov

Pohybové aktivity pre chlapcov a dievčatá

zamerané na  ATLETIKU
1 krát do týždňa / 1 hod.

štvrtok od 17:00 do 18:00

5€/hod

 

Pohybová príprava - Gymnastika

PRE DETI: od 5 do 8 rokov

Pohybové aktivity pre chlapcov a dievčatá

zamerané na  Gymnastiku
1 krát do týždňa / 1 hod.
utorok od 17:00 do 18:00
5€/tréning


kempy

5 DNí

OD PONDELKA

 DO PIATKA

PRíHOD 7:30 – 8:30

ODCHOD 15:30 – 16:30

Cena

149 €

desiata, obed, olovrant + pitný režim v cene


Ponuka kempov

Pripravujeme kempy na rok 2024 ......

v cene kempu

Vychádzkové tričko

funkčné tričko

Vak

Program kempov

Dôraz kladieme na ,,fun emócií" v každóm cvičení
!!! žiadny drill !!!

je zameraný na všestranný pohybový rozvoj dieťaťa so špecializáciou na ponúkané športy v daný deň kempu

Pondelok

Atletika / gymnastika

Utorok

Loptodeň / tančiareň

Streda

deň vo vode / svet v X-Bionic

Štvrtok

deň na kolesách

Piatok

Športová olympiáda

7:30-8:30

príchod detí / spoločenské hry

8:30-9:00

spoločná rozcvička

9:00-10:30

športové aktivity

10:30-11:00

desiata

11:00-12:00

skupinové aktivity

12:00-13:00

obed

13:00-14:00

odpočinok / vedomostné hry

14:00-15:30

športová aktivita

15:30-16:30

spoločenské hry / odchod

Náš tím

Radoslav Kováč Riadenie a koordinácia tréner UEFA B licencie

Luboš Florek Riadenie a koordinácia tréner UEFA B licencie

Diana Sabovčíková Atletika - BA team Marathon

Kristián peprík tréner coerwer Coaching

OZ Škola pohybu ako vykonávateľom tréningov v Sport academy javorová alej so sídlom Brusnicová 23, 90025, Chorvátsky Grob, IČO: 53885465  (ďalej len OZ) je športovým združením, ktoré poskytuje športové tréningy pre deti vo veku od 4 do 14 rokov pod dozorom licencovaných trénerov a učiteľov s odborne pripraveným programom, organizovanie kempov, akcií, podujatí a vykonáva nábor detí za členov OZ.

Podmienky: 1. Vyplnenie a odoslanie prihlášky k danému tréningu s prislúchajúcimi údajmi a s tým spojené členstvo v OZ 2. Pri nástupe na tréning/kemp byť zdravotne spôsobilý na fyzickú záťaž, disponovať vekovou a mentálnu vyspelosť dieťaťa k danému tréningu, 3. Uhradenie členského príspevku, ktorého výšku za daný tréningový program stanovuje OZ.

Pravidlá: Po odoslaní vyplneného formulára bude OZ informovať rodiča/zákonného zástupcu emailom o tréningoch a to: miesto, čas, dátum, ktorý pre účasť dieťaťa zvolili a taktiež jeho dostupnosti z hľadiska naplnenia. Týmto potvrdením OZ akceptuje prihlášku za predpokladu, že bude včas uhradený členský príspevok. Prihláška dieťaťa do tréningového/kempového programu je súčasne prihláškou dieťaťa za člena OZ. Tréningový program sa organizuje v priebehu celého školského roka a to od septembra do júna v termínoch a časoch ktoré určí OZ (výnimku tvoria dní, na ktoré pripadajú školské prázdniny, sviatky alebo dni pracovného pokoja). Platby za tréningový program sa uhrádzajú na polročnej báze podľa informácií obdržaných od OZ. Kempový program sa organizuje na týždennej báze v termínoch a časoch, ktoré určí OZ. Platby za kempový program sa uhrádzajú jednorázovo. OZ vracia 100% členského poplatku ak rodič/zákonný zástupca odhlási svoje dieťa najneskôr do 10 dní od začatia prvého tréningu/dňa kempu a 50% členského poplatku ak svoje dieťa odhlási do 3 dní od začiatku prvého tréningu/dňa kempu, alebo za seba nájde náhradu. V opačnom prípade sa členský poplatok nevracia. Odhlasuje sa výlučne písomnou formou na mail  OZ: skolapohybuoz@gmail.com.

OZ zodpovedá za organizáciu tréningových programov a cvičení, odborné vedenie detí, trénerov v dobe od začiatku tréningu až po jeho koniec, ktorý určilo OZ.

Povinnosti: Rodič/zákonný zástupca je povinný pred začiatkom tréningu/kempov odovzdať dieťa osobne (ak nebolo dohodnuté inak) a ihneď po skončení tréningov/kempov prevziať dieťa osobne (ak nebolo dohodnuté inak). Rodič/zákonný zástupca má povinnosť byť dostupný na tel. čísle počas tréningov/kempov v prípade vzniknutých situácií, ktoré si vyžadujú ich informovanosť. OZ okrem toho, že informuje rodičov/zákonných zástupcov o priebehoch tréningov/kempov ich náležité zmeny v termínoch a časoch, tiež informuje aj o tom, že dieťa zjavne nespĺňa tréningové zaťaženie/predpoklady na efektívny účel pre ktorý sa tréning organizuje.  Rodič/zákonný zástupca nemôže priniesť na tréning/kemp dieťa, ktoré je choré, zranené alebo v zlom psychickom stave. Za týmto účelom si tréner vyhradzuje právo neprijať dieťa v daný deň na tréning/kemp, alebo dieťaťu nariadiť nečinnosť na tréningu, alebo informuje rodiča/zákonného zástupcu, aby si prišli prevziať dieťa v čo najkratšom možnom čase.

GDPR: Organizátor športových tréningov/kempov, občianske združenie Škola pohybu, so sídlom: Brusnicová 23, 90025, Chorvátsky Grob, spracúva osobné údaje prihlásenej osoby a jeho rodiča/zákonného zástupcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“). Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje OZ. Oprávneným záujmom OZ je evidencia účastníkov športových tréningov, zabezpečenie dodržiavania pravidiel, rôznych fotografií a videí zo športových tréningov na webovej stránke Organizátora v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie športových tréningov/kempov a to počas celej doby ich trvania.
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Organizátora.

Ďalšie informácie: Odoslaním prihlasovacieho formulára dávate súhlas na diagnostiku a liečbu maloletého dieťaťa kvalifikovaným a oprávneným zdravotníckym pracovníkom v prípade lekárskej pohotovosti, ktorá podľa názoru ošetrujúceho lekára vyžaduje okamžitú pozornosť, aby sa zabránilo ďalšiemu ohrozeniu života maloletej osoby, fyzickému postihnutiu alebo inej neprimeranej bolesti, utrpeniu alebo nepohodliu. Takisto dávate povolenie ošetrujúcemu lekárovi na akékoľvek lekárske alebo menšie chirurgické ošetrenie, röntgenové vyšetrenie a imunizáciu pre uvedeného účastníka. V prípade núdze v dôsledku vážnej choroby, potreby väčšieho chirurgického zákroku alebo vážneho úrazu. Povolenie sa tiež udeľuje OZ Škole pohybu a jej pridružené spoločnosti vrátane zodpovedných osôb, trénerov a organizátorov športových tréningov, aby poskytli potrebné urgentné ošetrenie pred prijatím dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia. Odoslaním prihlasovacieho formulára taktiež dávate svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na všetkých činnostiach pripravovaných organizáciou Škola pohybu počas vybraných športových aktivít. Odoslaním prihlasovacieho formulára preberáte všetku zodpovednosť za zranenia dieťaťa, ktoré vzniknú pri cestovaní na tréning/kemp, pri účasti na ňom alebo po návrate z neho.

OZ Škola pohybu