Sport Academy Javorová Alej Chorvátsky Grob

Aktuálne

Ponuka tréningov

Pohybová príprava - DAJME SPOLU GÓL

PRE DETI OD 5 DO 8 ROKOV

Pohybové aktivity  pre chlapcov a dievčatá

zamerané na všestrannú pohybovú prípravu
1 krát do týždňa / 1 hod

utorok cez ŠKD

čas upresníme podľa počtu prihlásených detí

POHYBOVÁ PRÍPRAVA - atletIKA

PRE DETI OD 8 DO 14 ROKOV

Pohybové aktivity pre chlapcov a dievčatá

zamerané na  ATLETIKU
1 krát do týždňa / 1 hod.

termím pripravujeme

Cyklistika - cyklo výlety s rodičmi

Pripravujeme cyklo výlety

Komunitná akcia


kempy

5 DNí

OD PONDELKA

 DO PIATKA

PRíHOD 7:30 – 8:30

ODCHOD 15:30 – 16:30

Cena

149 €

desiata, obed, olovrant + pitný režim v cene


Ponuka kempov

03.07.-07.07. 2023

Chorvátsky Grob

ZŠ s MŠ Javorová alej

max. 40 detí

17.07.-21.07. 2023

Chorvátsky grob

ZŠ s MŠ Javorová Alej

max. 40 detí

24.07.-28.07. 2023

Chorvátsky Grob

ZŠ s MŠ Javorová Alej

max. 40 deti

v cene kempu

Vychádzkové tričko

funkčné tričko

Vak

Program kempov

je zameraný na všestranný pohybový rozvoj dieťaťa so špecializáciou na ponúkané športy v daný deň kempu

Pondelok
atletický deň

doobeda - Atletika, gymnastika
poobede - parkúrové behy

Utorok
loptodeň / tančiareň

doobeda - futbal, florbal, basketbal / tanečné choreografie
Poobede - futbal, florbal, basketbal / tanečné choreografie

streda
deň vo vode

celý deň - vodný svet v x - bionic

štvrtok
cyklodeň

doobeda - cyklo / kolobežko preteky
Poobede - cyklo výlet v skupinkách

Piatok
športová olympiáda

doobeda - bežecké disciplíny
Poobede - šikovnosť na ruky nohy

Prehrať video

Náš tím

Radoslav Kováč Riadenie a koordinácia tréner UEFA B licencie

Luboš Florek Riadenie a koordinácia tréner UEFA B licencie

Diana Sabovčíková Atletika - BA team Marathon

Kristián peprík tréner coerwer Coaching

OZ Škola pohybu so sídlom Brusnicová 23, 90025, Chorvátsky Grob, IČO: 53885465  (ďalej len OZ) je športovým združením, ktoré poskytuje športové tréningy pre deti vo veku od 4 do 14 rokov pod dozorom licencovaných trénerov a učiteľov s odborne pripraveným programom, organizovanie kempov, akcií, podujatí a vykonavá nábor detí za členov OZ.

Podmienky: 1. Vyplnenie a odoslanie prihlášky k danému tréningu s prislúchajúcimi údajmi a s tým spojené členstvo v OZ 2. Pri nástupe na tréning/kemp byť zdravotne spôsobilý na fyzickú záťaž, disponovať vekovou a mentálnu vyspelosť dieťaťa k danému tréningu, 3. Uhradenie členského príspevku, ktorého výšku za daný tréningový program stanovuje OZ.

Pravidlá: Po odoslaní vyplneného formulára bude OZ informovať rodiča/zákonného zástupcu emailom o tréningoch a to: miesto, čas, dátum, ktorý pre účasť dieťaťa zvolili a taktiež jeho dostupnosti z hľadiska naplnenia. Týmto potvrdením OZ akceptuje prihlášku za predpokladu, že bude včas uhradený členský príspevok. Prihláška dieťaťa do tréningového/kempového programu je súčasne prihláškou dieťaťa za člena OZ. Tréningový program sa organizuje v priebehu celého školského roka a to od septembra do júna v termínoch a časoch ktoré určí OZ (výnimku tvoria dní, na ktoré pripadajú školské prázdniny, sviatky alebo dni pracovného pokoja). Platby za tréningový program sa uhrádzajú na polročnej báze podľa informácií obdržaných od OZ. Kempový program sa organizuje na týždennej báze v termínoch a časoch, ktoré určí OZ. Platby za kempový program sa uhrádzajú jednorázovo. OZ vracia 100% členského poplatku ak rodič/zákonný zástupca odhlási svoje dieťa najneskôr do 10 dní od začatia prvého tréningu/dňa kempu a 50% členského poplatku ak svoje dieťa odhlási do 3 dní od začiatku prvého tréningu/dňa kempu, alebo za seba nájde náhradu. V opačnom prípade sa členský poplatok nevracia. Odhlasuje sa výlučne písomnou formou na mail  OZ: skolapohybuoz@gmail.com.

OZ zodpovedá za organizáciu tréningových programov a cvičení, odborné vedenie detí, trénerov v dobe od začiatku tréningu až po jeho koniec, ktorý určilo OZ.

Povinnosti: Rodič/zákonný zástupca je povinný pred začiatkom tréningu/kempov odovzdať dieťa osobne (ak nebolo dohodnuté inak) a ihneď po skončení tréningov/kempov prevziať dieťa osobne (ak nebolo dohodnuté inak). Rodič/zákonný zástupca má povinnosť byť dostupný na tel. čísle počas tréningov/kempov v prípade vzniknutých situácií, ktoré si vyžadujú ich informovanosť. OZ okrem toho, že informuje rodičov/zákonných zástupcov o priebehoch tréningov/kempov ich náležité zmeny v termínoch a časoch, tiež informuje aj o tom, že dieťa zjavne nespĺňa tréningové zaťaženie/predpoklady na efektívny účel pre ktorý sa tréning organizuje.  Rodič/zákonný zástupca nemôže priniesť na tréning/kemp dieťa, ktoré je choré, zranené alebo v zlom psychickom stave. Za týmto účelom si tréner vyhradzuje právo neprijať dieťa v daný deň na tréning/kemp, alebo dieťaťu nariadiť nečinnosť na tréningu, alebo informuje rodiča/zákonného zástupcu, aby si prišli prevziať dieťa v čo najkratšom možnom čase.

GDPR: Organizátor športových tréningov/kempov, občianske združenie Škola pohybu, so sídlom: Brusnicová 23, 90025, Chorvátsky Grob, spracúva osobné údaje prihlásenej osoby a jeho rodiča/zákonného zástupcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“). Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje OZ. Oprávneným záujmom OZ je evidencia účastníkov športových tréningov, zabezpečenie dodržiavania pravidiel, rôznych fotografií a videí zo športových tréningov na webovej stránke Organizátora v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie športových tréningov/kempov a to počas celej doby ich trvania.
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Organizátora.

Ďalšie informácie: Odoslaním prihlasovacieho formulára dávate súhlas na diagnostiku a liečbu maloletého dieťaťa kvalifikovaným a oprávneným zdravotníckym pracovníkom v prípade lekárskej pohotovosti, ktorá podľa názoru ošetrujúceho lekára vyžaduje okamžitú pozornosť, aby sa zabránilo ďalšiemu ohrozeniu života maloletej osoby, fyzickému postihnutiu alebo inej neprimeranej bolesti, utrpeniu alebo nepohodliu. Takisto dávate povolenie ošetrujúcemu lekárovi na akékoľvek lekárske alebo menšie chirurgické ošetrenie, röntgenové vyšetrenie a imunizáciu pre uvedeného účastníka. V prípade núdze v dôsledku vážnej choroby, potreby väčšieho chirurgického zákroku alebo vážneho úrazu. Povolenie sa tiež udeľuje OZ Škole pohybu a jej pridružené spoločnosti vrátane zodpovedných osôb, trénerov a organizátorov športových tréningov, aby poskytli potrebné urgentné ošetrenie pred prijatím dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia. Odoslaním prihlasovacieho formulára taktiež dávate svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na všetkých činnostiach pripravovaných organizáciou Škola pohybu počas vybraných športových aktivít. Odoslaním prihlasovacieho formulára preberáte všetku zodpovednosť za zranenia dieťaťa, ktoré vzniknú pri cestovaní na tréning/kemp, pri účasti na ňom alebo po návrate z neho.

OZ Škola pohybu