Športové a kultúrne podujatia
tréningy a kempy

NA šKOLÁCH A šKôLKACH

PRE DETI OD 4 DO 14 ROKOV

POSTAVENÉ NA TROCH PILIEROCH

HRAVOSŤ

Naučíme deti milovať šport

MOTIVÁCIA

IMG_20230924_155733

Položíme všestranné športové základy pre budúci výber športu

CIEĽAVEDOMOSŤ

IMG_20230617_140616

Nasmerujeme dieťa k ideálnemu športu na základe jeho talentu

NAŠE TRÉNINGY SÚ

PESTRÉ

cvičenia

ZÁBAVNÉ

hry

MOTIVUJÚCE

IMG_20230617_124424

do budúcna

NAPLÁNOVANÉ

dopredu

KOMPLEXNÉ

pre rozvoj detí

KATEGORIZOVANÉ

do skupín po 10 detí na jedného trénera

ZALOŽENÉ NA KOMPLEXNE VYPARACOVANÓM TRÉNINGOVOM PLÁNE OD PROFESIONÁLOV

Škola pohybu

naše tréningy

DAJME SPOLU GÓL

Pohybové aktivity detí v MŠ a ZŠ zamerané na FUTBAL. Tréningy v trvaní 1 hod. 1 krát do týždňa.

Základné piliere tréningov: 1. HRA hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí, 2. EMÓCIA uspokojenie emocionálnych potrieb detí – zábava a radosť z aktivity, 3. UČENIE prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, seba disciplína, lepšie študijné výsledky 4. SOCIALIZÁCIA hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny

Obsah tréningov: 1. všeobecný pohybový rozvoj: všestranný pohyb, rýchlosť, koordinácia, obratnosť. 2. rôzne formy hier a súťaží: pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry), pohybové hry s loptou so zameraním na futbal.

GYMNASTIKA

Pohybové aktivity detí v MŠ a ZŠ zamerané na GYMNASTIKU. Tréningy v trvaní 1 hod. 1 krát do týždňa.

Základné piliere tréningov pre rozvoj: 1. SILY A RÝCHLOSTI, 2. MOTORIKY A ROVNOVÁHY, 3. VYTRVALOSTI, 4. PRIESTOROVEJ ORIENTÁCIE, 5. SPRÁVNE DRŽANIE TELA, 6. SÚSTREDENIA, 7. SABADISCIPLÍNY,

Obsah tréningov: 1. Pohybovo rýchlostné, orientačné, vytrvalostné hry. 2. individuálne cvičenia s prvkami gymnastiky na rozvoj sily, koordinácie, obratnosti. Všetko formou zábavy a motivácie.

Bedminton

Pohybové aktivity ZŠ zamerané na BEDMINTON. Tréningy v trvaní 1 hod. 1 krát do týždňa.

Základné piliere tréningov: 1. HRA hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí, 2. EMÓCIA uspokojenie emocionálnych potrieb detí – zábava a radosť z aktivity, 3. UČENIE prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, seba disciplína, lepšie študijné výsledky 4. SOCIALIZÁCIA hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny

Obsah tréningov: 1. všeobecný pohybový rozvoj: všestranný pohyb, rýchlosť, koordinácia, obratnosť, 2. rôzne formy hier a súťaží: pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry), technika bedmintonových úderov.

ATLETIKA

Pohybové aktivity detí v zamerané na ATLETIKU. Tréningy v trvaní 1 hod. 1 krát do týždňa.

Základné piliere tréningov pre rozvoj: 1. pohybových schopností a zručnosti, 2 posilnenia tela, 3. zlepšenia vnímania tela a celkovej kondície

Obsah tréningov: 1. pohybové hry, 2. rýchlosť a koordinácia, 3.odrazová sila, 4. vytrvalosť, 5. správne držanie tela, 6. dychové a kompenzačné cvičenia. Všetko formou hry, zábavy a motivácie.

Škola pohybu

Naša filozofia

- Dať deťom príležitosť aby spoznali a vyskúšali si všetky druhy športu.
- Zábava je to čo udrží detí pri pohybe aj do budúcna.
- Ukázať mladým, že reálny šport je lepší ako ten virtuálny pred počítačom.
- Spojiť dospelých športom a vytvoriť si tak lepší spoločenských životný štýl.

OZ Škola pohybu so sídlom Brusnicová 23, 90025, Chorvátsky Grob, IČO: 53885465  (ďalej len OZ) je športovým združením, ktoré poskytuje športové tréningy pre deti vo veku od 4 do 14 rokov pod dozorom licencovaných trénerov a učiteľov s odborne pripraveným programom, organizovanie kempov, akcií, podujatí a vykonavá nábor detí za členov OZ.

Podmienky: 1. Vyplnenie a odoslanie prihlášky k danému tréningu s prislúchajúcimi údajmi a s tým spojené členstvo v OZ 2. Pri nástupe na tréning byť zdravotne spôsobilý na fyzickú záťaž, disponovať vekovou a mentálnu vyspelosť dieťaťa k danému tréningu, 3. Uhradenie členského príspevku, ktorého výšku za daný tréningový program stanovuje OZ.

Pravidlá: Po odoslaní vyplneného formulára bude OZ informovať rodiča/zákonného zástupcu emailom o tréningoch a to: miesto, čas, dátum, ktorý pre účasť dieťaťa zvolili a taktiež jeho dostupnosti z hľadiska naplnenia. Týmto potvrdením OZ akceptuje prihlášku za predpokladu, že bude včas uhradený členský príspevok. Prihláška dieťaťa do tréningového programu je súčasne prihláškou dieťaťa za člena OZ. Tréningový program sa organizuje v priebehu celého školského roka a to od septembra do júna v termínoch a časoch ktoré určí OZ (výnimku tvoria dní, na ktoré pripadajú školské prázdniny, sviatky alebo dni pracovného pokoja). Platby za tréningový program sa uhrádzajú na polročnej báze podľa informácií obdržaných od OZ. Kempový program sa organizuje na týždennej báze v termínoch a časoch, ktoré určí OZ. Platby za kempový program sa uhrádzajú jednorázovo. OZ vracia 100% členského poplatku ak rodič/zákonný zástupca odhlási svoje dieťa najneskôr do 10 dní od začatia prvého tréningu/dňa kempu a 50% členského poplatku ak svoje dieťa odhlási do 5 dní od začiatku prvého tréningu/dňa kempu. V opačnom prípade sa členský poplatok nevracia. Odhlasuje sa výlučne písomnou formou na mail  OZ: skolapohybuoz@gmail.com. Garancia vrátenia adekvátnej čiastky
peňazí, ak sa dieťaťu nebude páčiť ani po dvoch tréningoch. Adekvátna
čiastka = celková suma odrátaná o tréningy, ktoré dieťa absolvuje
.

OZ zodpovedá za organizáciu tréningových programov a cvičení, odborné vedenie detí, trénerov v dobe od začiatku tréningu až po jeho koniec, ktorý určilo OZ.

Povinnosti: Rodič/zákonný zástupca je povinný pred začiatkom tréningu/kempov odovzdať dieťa osobne (ak nebolo dohodnuté inak) a ihneď po skončení tréningov/kempov prevziať dieťa osobne (ak nebolo dohodnuté inak). Rodič/zákonný zástupca má povinnosť byť dostupný na tel. čísle počas tréningov/kempov v prípade vzniknutých situácií, ktoré si vyžadujú ich informovanosť. OZ okrem toho, že informuje rodičov/zákonných zástupcov o priebehoch tréningov/kempov ich náležité zmeny v termínoch a časoch, tiež informuje aj o tom, že dieťa zjavne nespĺňa tréningové zaťaženie/predpoklady na efektívny účel pre ktorý sa tréning organizuje.  Rodič/zákonný zástupca nemôže priniesť na tréning/kemp dieťa, ktoré je choré, zranené alebo v zlom psychickom stave. Za týmto účelom si tréner vyhradzuje právo neprijať dieťa v daný deň na tréning/kemp, alebo dieťaťu nariadiť nečinnosť na tréningu, alebo informuje rodiča/zákonného zástupcu, aby si prišli prevziať dieťa v čo najkratšom možnom čase.

GDPR: Organizátor športových tréningov/kempov, občianske združenie Škola pohybu, so sídlom: Brusnicová 23, 90025, Chorvátsky Grob, spracúva osobné údaje prihlásenej osoby a jeho rodiča/zákonného zástupcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“). Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje OZ. Oprávneným záujmom OZ je evidencia účastníkov športových tréningov, zabezpečenie dodržiavania pravidiel, rôznych fotografií a videí zo športových tréningov na webovej stránke Organizátora v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie športových tréningov/kempov a to počas celej doby ich trvania.
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Organizátora.

Ďalšie informácie: Odoslaním prihlasovacieho formulára dávate súhlas na diagnostiku a liečbu maloletého dieťaťa kvalifikovaným a oprávneným zdravotníckym pracovníkom v prípade lekárskej pohotovosti, ktorá podľa názoru ošetrujúceho lekára vyžaduje okamžitú pozornosť, aby sa zabránilo ďalšiemu ohrozeniu života maloletej osoby, fyzickému postihnutiu alebo inej neprimeranej bolesti, utrpeniu alebo nepohodliu. Takisto dávate povolenie ošetrujúcemu lekárovi na akékoľvek lekárske alebo menšie chirurgické ošetrenie, röntgenové vyšetrenie a imunizáciu pre uvedeného účastníka. V prípade núdze v dôsledku vážnej choroby, potreby väčšieho chirurgického zákroku alebo vážneho úrazu. Povolenie sa tiež udeľuje OZ Škole pohybu a jej pridružené spoločnosti vrátane zodpovedných osôb, trénerov a organizátorov športových tréningov, aby poskytli potrebné urgentné ošetrenie pred prijatím dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia. Odoslaním prihlasovacieho formulára taktiež dávate svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na všetkých činnostiach pripravovaných organizáciou Škola pohybu počas vybraných športových aktivít. Odoslaním prihlasovacieho formulára preberáte všetku zodpovednosť za zranenia dieťaťa, ktoré vzniknú pri cestovaní na tréning/kemp, pri účasti na ňom alebo po návrate z neho.

OZ Škola pohybu

 

OZ ŠKOLA POHYBU

IČO: 53885465